ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා වලංගු හැඳුනුම්පතක් නැති අය තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් ලබාගන්න

0
434

මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ දී වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

වලංගු හැඳුනුම්පතක් නොමැති ඡන්ද හිමියන්ට අදාළ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරී හෝ වතු අධිකාරී මඟින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කරන තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස තේරීම් භාර නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එම හැඳුනුම්පත සඳහා වන අයදුම්පත්‍ර, ග්‍රාම නිලධාරීවරයා මඟින් ලබාගෙන එය සම්පූර්ණ කර ඡන්ද දායකයාගේ ඡායාරූප පිටපත් දෙකක් ද සමග ඡන්ද විමසීමට දින 7කට පෙර භාර දිය යුතු බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය, රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත, පුද්ගලයින් ලියපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන පූජ්‍ය හැඳුනුම්පත සහ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ජාතික හැඳුනුම්පතේ තහවුරු කිරීමේ ලිපිය අතුරින් එකක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.