සහල් හෝ වී සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනයට යොදාගැනීම තහනම්

0
292

සහල් හෝ වී, සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කිරීම හෝ සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනයේ යෙදවුමක් ලෙස භාවිත කිරීම තහනම් කර තිබේ.

පාරිභෝගීක කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ පිළිබඳ දන්වා ඇත.