ගෝලීය කොවිඩ් 19 ආසාධිතයින් කෝටි 2 ඉක්මවයි. ලොව පුරා සිදු වූ මරණ ගනන 733 000 ක්

0
361

ගෝලීය කොවිඩ් ආසාධිතයින් ගනන අද කෝටි 2 ඉක්මවා ගියා. කොවිඩ් හේතුවෙන් ලොව පුරා සිදුව ඇති මරණ ගනන 733 000 ඉක්මවයි.

සමස්ත කොවිඩ් ආසාධිතයන්ගෙන් 1/4 ක්ම වාර්තා වන්නේ ඇමරිකාවෙන්. එය ලක්ෂ 51 ඉක්මවා තිබේ. එරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 165000 ඉක්මවයි.

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොවිඩ් මරණ වාර්තා වන්නේ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන්. එය 1013 ක් වන අතර එරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 44000 ඉක්මවා ගියා.

එරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 22 ඉක්මවා ඇත.