විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම Online ක්‍රමයට

0
667

2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පමණක් සිදුකළ හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.moe.gov.lk වෙත පිවිස අදාළ අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි අවසන් දිනය 2020 සැප්තැම්බර් මස 25 වැනිදා ය.

2018 වර්ෂයේ අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත 2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් ඇතුළත් කිරී‍මට අදාළ ගැසට් නිවේදනය හෙට (04) නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

මාර්ගගත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මතුවන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී ඇත.

0112787303, 0112787385, 0112787393, 0112787399, 0112787444 මගින් සහ, [email protected] යන නිල විද්‍යුත් ලිපිනය මගින් ද ගැටළු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.