යෝෂිත රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ධුරයට

0
454

යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ධුරයට පත් කර ඇතැයි, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසයි.