අමෙරිකාවේ ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් හැක් කළේ කවුද.?

0
244

අමෙරිකාවේ භාණ්ඩාගාර සහ වානිජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවල තොරතුරු නීතිව්රෝධී ලෙස ලබාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. එබැවින් හදිසි නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට අමෙරිකාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ සඳහා හැකරුන් විසින් භාවිත කර තිබු SolarWinds නම් පරිඝනක සම්බන්ධතාවයකි. එයින් ඉවත්වන ලෙස බලධාරීන් සියලුම රජයේ ආයතනවලට දැනුම් දී ඇති බව සඳහන් වේ.  

එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන නිලධාරීන් පවසා ඇත්තේ ඊට රුසියාව සම්බන්ධ බවය. නමුත් රුසියාව එම චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.