විද්‍යා පීඨ පුහුණුව අවසන් කළ 3772 ක් පාසල් වලට අනුයුක්ත කළ නොහැකි තත්ත්වයක්

0
421

විද්‍යා පීඨ ගුරු පුහුණුව අවසන් කළ 3772 දෙනෙක් පාසල් වලට අනුයුක්ත කළ නොහැකි තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙන බව එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති ගලේවෙල පඤ්ඤාසේකර හිමියෝ කියති. මෙම ගුරුවරුන් පාසල් වලට පත්කළ නොහැක්කේ අදාළ පාසල් වල පුරප්පාඩු නොමැති නිසා බවද උන්වහන්සේ පවසති.

පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පාසල් වල ගුරුවරුන්ගේ විෂයට අදාළව පුරප්පාඩු නොතිබීම නිසා මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වය උද්ගත වී තිබෙන බවද එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති හිමියෝ කියති. එබැවින් විද්‍යාපීඨ සමත් පිරිස ඔවුන් පදිංචි දිස්ත්‍රික්ක වලින් පිටත පාසල් වලට අනුයුක්ත කිරීමට සිදුවී තිබේ.

මෙම විද්‍යාපීඨ පුහුණුවීම් ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වීම නිසා ඔවුන්ට පත්වීම් ලබාගැනීමටද වසරක කාලයක් ප්‍රමාද වී ඇතැයි එක්සත් ගුරු සංගමයේ සභාපති ගලේවෙල පඤ්ඤාසේකර හිමියෝ කීහ.

( ලංකාදීප වෙබ් අඩවිය ඇසුරිනි )