ස්වර්ණවාහිනී හද බැඳි නත්තලේ හැඩ – Photo Collection

0
1431

ස්වර්ණවාහිනී හද බැඳි නත්තල හැඩ කළ නලු නිළියන්ගේ ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් ;