අධිවේග මාර්ගවල වාර්තාගත ආදායම

0
333

ගතවු දින 4 තුළ දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගවල ආදායම රුපියල් මිලියන 135කට අධික බව දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අංශය පවසයි.

එම කාලය තුළ වාහන 515,000කට අධික ප්‍රමාණයක් දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ ධාවනය කර ඇති බව එම අංශය සඳහන් කළේය.

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ දී දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ රථ වාහන විශාල සංඛ්‍යාවක් ධාවනය කර ඇති අතර එහි ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මිලියන 08කින් ඉහළ ගොස් ඇත.