පැළ සිටුවීමේ නැකත අදයි

0
262

සිංහල දෙමළ අලුත්අවුරුදු චාරිත්‍රයේ පැළ සිටුවිමේ නැතක් චාරිත්‍රය අදට (16)  යෙදී තිබේ.

පූර්වභාග 06.40ට නැගෙනහිර බලා පැළ සිටුවිමේ නැකැත් චාරිත්‍රය සිදුකළ යුතු බව අවුරුදු නැකැත් සීට්ටුවේ සඳහන් වේ.