නාමල් රාජපක්ෂට ලැබුණු අලුත් ඇමති ධූරය

0
147

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක්ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පිරිනමනු ලැබීය.

ඔහුට මෙසේ ලබා දී ඇත්තේ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයයි.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙහි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අද(3) පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නේය.