ඉල්ලා අස්වු ලොහාන් රත්වතේට තවමත් ඇමැතිකම

0
254

බන්ධනාගාර කළමනාකරණය සහ සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූවත් ලොහාන් රත්වත්තේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය දරනු ලබනවා.

රජයේ ආරංචි මාර්ග වලට අනුව ලොහාන් රත්වත්තේ සිය ඉල්ලා අස්වී ඇත්තේ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන රාජ්ය අමාත්ය ධුරයෙන් පමණක් බවයි.

එම නිසා ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ ඔහු මුලින් පවරන ලද මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස තවදුරටත් කටයුතු කරන බවයි.

ලොහාන් රත්වත්තේ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙස පත් කෙරුණේ එම ධුරය ඊට පෙර දැරූ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ඉන් ඉවත්වීමත් සමගයි.

වෛද්‍ය ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග සහ COVඓඪ්-19 රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස නැවත පත් කරනු ලැබුවා.

ලොහාන් රත්වත්තේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයට පත් කරනු ලැබුවා.

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර සම්බන්ධව මෑතකදී ඇති වූ සිද්ධීන් හේතුවෙන් බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්ගේ පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූවත් ඔහු තවමත් රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ලෙස ධුරයේ දරමින් සිටිනවා.