එන්නත් නොගත් ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ වැඩ තහනම්

0
148

කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබානොගත් සෞඛ්‍ය සේවකයින් 3,000කට අධික පිරිසක් වැඩතහනමට ලක්කිරීමට ප්‍රංශ රජය තීරණය කර තිබේ.

ප්‍රංශයේ මිලියන 2.7ක් වු සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය අනිවාර්යය කරමින් එරට රජය නව නීතියක් හඳුන්වා දී තිබුණි.

සැප්තැම්බර් මස 15 වන දිනට පෙර සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයින් කොවිඩ් මර්දන එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් හෝ ලබාගත යුතු අතර එසේ නොමැති සියලු පුද්ගලයින් සිය රැකියාවෙන් ඉවත්විය යුතු බව ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව එම දිනය වන විට එන්නත්කරණයට ලක්නොවු සෞඛ්‍ය සේවකයින් තුන්දහසකට අධික පිරිසක් මෙලෙස තාවකාලික වැඩ තහනමට ලක්කර තිබේ.