අලුත් අවුරුද්දට සතොසෙන් සහන මල්ලක්

0
52

නව වසර වෙනුවෙන් මෙම සහන මල්ල ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බව වෙළද අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

එම නිෙව්දනය පහතින්,