ඇමෙරිකානු තානාපතිනිය වේගා අංගනයට

0
68

මෙරට එක්සත් ජනපද තානාපති ජුලී චංග් මහත්මිය,  විදුලියෙන්  ධාවනය වන වාහන අංශය තවදුරටත් සංවර්ධනය
කිරීම සඳහා උපකාර කිරීමට VEGA Innovations ආයතනය වෙත තාක්ෂණික සහය ලබා දීමට  වූ ගිවිසුමක් අත්සන් කළාය.

(USAID) මේ සඳහා අරමුදල්  සපයන අතර, ඒ හරහා, විදුලි “ත්‍රිරෝද රථ” ඇතුළුව විදුලියෙන් ධාවනය වන වාහන භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා VEGA Innovations විසින් දරන වෑයම්වලට සහය ලබා දෙනු ඇත.