පා පැදි මිලදී ගැනීම සඳහා ලීසිං පහසුකම්

0
72

පුත්තලම සහ ආණමඩුව ප්‍රදේශවල ජනතාවට පා පැදි මිලදී ගැනීම සඳහා ලීසිං පහසුකම් ලබාදීමට ලීසිං
සමාගම් කිහිපයක් කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

පා පැදියක් මේ වන විට රුපියල් 50,000ට අධික මුදලකට අලෙවි වන බැවින් මෙසේ ලීසිං පහසුකම් ලබා දීමට
කටයුතු කළ බව එම සමාගම් පවසනවා.

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ ඉන්ධන සපයා ගැනීමේ අපහසුව මත පුද්ගලයින් පා පැදි භාවිතය සඳහා යොමුව
ඇති අතර, මේ වන විට පා පැදි මිලද විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.