ගෑස් මිල අඩුවෙන දිනය

0
36

ගෑස් මිල අඩුවීම සිදුවන්නේ ලබන සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බව ලිටේ්‍රා් ගෑස් සමාගම පවසනවා. එහි සභාපති මුදිත පීරිස් පැවසුවේ ජනතාවට දැනෙන අගයකින් මිල අඩු කරන බවයි.

ගෑස් මිල අඩුවීම සිදුවන්නේ අලුතින් සකස් කළ නව මිල සූත්‍රයට අනුව බව ලිටේ්‍රා් ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

ලිටේ්‍රා් ගෑස් සමාගම පැවසුවේ දින 20 ක් තුළ ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂ 22 ක් ජනතාව අතරේ බෙදාහැර ඇති බවයි.